För att säkerställa förvaltning med hög kvalitet har Investerum skapat en stark analysverksamhet med djup kunskap om Value Investing på den internationella marknaden. Investerums kapitalförvaltning arbetar efter en långsiktig strategi som går ut på att du över tid ska få högsta möjliga avkastning till en väl avvägd risk. Vi har utarbetat en unik analysmetod för att hitta framgångsrika bolag som uppfyller kriterierna i vår investeringsfilosofi, till exempel: starkt varumärke, enkel affärsidé, dominerande marknadsposition, betydande konkurrensfördelar, regelbundna vinster och låg skuldsättning.

I vår långsiktiga förvaltningsstrategi analyserar, värderar och bedömer vi olika tillgångsslag, såväl ur risk- som avkastningssynpunkt. Vi har en investeringskommitté som är rådgivande till kapitalförvaltaren. Strategin kännetecknas av långsiktiga aktieval som baserar sig på kvalitativ och kvantitativ analys av enskilda bolag. Metoden har utvecklats och förfinats under en längre tid. Investeringsprocessen utgår från det hundratalet regler som styr vår förvaltning och tillämpas metodiskt inom ramen för investeringskommitténs placeringsstrategi. Ju mer kunskap och förberedelser desto lägre risk.

Vi har gemensamma intressen med våra kunder

En analys gjord av Morningstar konstaterar att det är bättre för spararna när förvaltarna har ett eget ägande i fonden eller förvaltningstjänsten de förvaltar. Bäst är om förvaltaren delar deras målsättning och intresse, alltså att långsiktigt nå högsta möjliga avkastning men samtidigt bara ta risker som har goda odds att vara lönsamma. Enligt Morningstar har dock många förvaltare ett mer kortsiktigt intresse att prestera extremt bra ett enskilt år för att få uppmärksamhet och bonus, vilket lockar till onödigt risktagande. Ofta tar de inte heller några egna risker genom eget ägande.

Investerums VD, kapitalförvaltare, ordföranden i investeringskommittén samt flera av våra medarbetare har ett eget ägande i våra fond och/eller förvaltningstjänster. Vår förvaltningsstrategi har sedan start varit densamma, dvs ett starkt fokus på långsiktig värdeutveckling enligt principerna inom Value Investing.

Intresset för att hitta de bästa investeringarna har vi gemensamt – när det går bra för våra kunder, går det också bra för oss.

Kontakta oss för frågor om förvaltning och analys

 

 

Joakim Huth - Ordförande i investeringskommittén

     
 

Roland Dahlman- Kapitalförvaltare