Rådgivning, förmedling/försäljning

Först om främst är det viktigt att nämna att det inom alla branscher finns både bra och dåliga råd, bra och dåliga rådgivare och bra och dåliga affärer. Det är riskfyllt att spekulera på börsen och alla affärer blir tyvärr inte lyckade. Både kunden och rådgivaren kan göra misstag och det är viktigt att lära sig av dem. Vi tycker också det är viktigt att vara ärliga med att investeringsrådgivning också är en form av försäljning.

Med det sagt så finns det dock, anser vi, betydande fördelar med att ha en professionell, exempelvis Swedsec-licensierad, förmedlare/rådgivare som har utbildning i investeringsrådgivning. Som vi går in på nedan så blir det inte heller nödvändigtvis billigare att investera i egen regi.

Kapitalförvaltning kostar

I en tid när många marknadsför lågprisfonder eller gratis, passiv indexförvaltning håller vi oss alltså till aktiv förvaltning som vi tar betalt för. För det kostar att vara en aktiv kapitalförvaltare med tillstånd av Finansinspektionen. Hela den administrativa processen kring rådgivning och kapitalförvaltning är mer avancerad och kostsam än vad många kanske tror. Några exempel på dessa kostnader ser du nedan. Precis som att vi enbart investerar långsiktigt i kvalitetsbolag är det av vikt att vi själva också förblir ett stabilt, långsiktigt hållbart bolag. Vi jämför oss helst ej med nätmäklare som erbjuder automatiserade tjänster eftersom vi är så olika. Det händer dock att andra gör det och ifrågasätter varför man inte ska välja en gratisfond istället. Att låga avgifter automatiskt skulle betyda större förjänst tror vi dock är ett för enkelt resonemang. Vi tror istället att vår personliga rådgivning och investeringsteknik ger en bättre långsiktig avkastning för våra kunder, som gör att vi är ett mer fördelaktigt alternativ för långsiktiga investerare. Vi tror att den största kostnaden för många investerare, inte kommer från avgifterna, utan istället kommer från att man byter sparstrategi för ofta, och därmed struntar i att vara långsiktig. Med ett sådant beteende tillkommer ofta kostnader som man kanske inte tänker på, t.ex. spread eller olika skatter.

Några exempel på kostnader:

Tillsynsavgifter och omkostnader, förvaltningskostnader, omvärldsbevakning, analys, förvaringsavgifter/förvaltningsinstitut, depåsystem, personal, förmedling, distribution, registeravgifter, regelefterlevnad, internrevision, revison, legala kostnader, rådgivning, administration, Insuresec, Swedsec, skatter och avgifter, dokumentationshantering, IT-system.

Vi tycker pensionssparande är roligt

I media förekommer det ofta kritik mot professionell kapitalförvaltning, pensionssparande, fondavgifter. En aspekt som ofta nämns är att pensionssparande skulle vara något tråkigt. Där har vi på Investerum en rakt motsatt åsikt. Vi ser pensionssparande som både roligt och intressant. Ett framgångsrikt pensionssparande är trots allt vägen till en bra och trygg finansiell framtid och kan agera som ett skydd vid utmätning/konkurs, sjukdom, olycka med mera.

Vi är specialiserade på ett selektivt urval av produkter/tjänster

En annan aspekt som ofta nämns i debatten om finansiell rådgivning är att vissa rådgivare inte är så oberoende som de vill ge sken av. Till skillnad från många andra aktörer på marknaden som utger sig för att vara oberoende har vi valt att nischa oss inom Value Investing. Det innebär att vi rådger och säljer till stor del våra egna kapitalförvaltningstjänster, men även vissa utvalda produkter. Att ha ett selektivt urval av produkter/tjänster ser vi som en fördel för våra kunder och är något vi är helt öppna med. Att ha ett begränsat antal utvalda produkter och tjänster gör att vi kan specialisera oss och erbjuda en bättre rådgivning. Motsatt kan man hävda att rådgivningen eventuellt kan bli sämre med s.k. oberoende aktörer som erbjuder ett obegränsat sortiment.

Under tillsyn av Finansinspektionen

Ofta läser man att det är bättre att själv förvalta sitt kapital och att man bör strunta i fonder eller professionell kapitalförvaltning. Det finns dock betydande skillnader mellan småsparare och professionella aktörer som man bör ta i beaktande innan man gör ett sådant val. Till skillnad från t.ex. en person som själv förvaltar sitt kapital eller en person som ger sparråd i media, måste den licensierade rådgivaren alltid följa lagar och regler. Om man skulle brista i detta så följer en rad påföljder, t.ex. böter eller avstängning från att utöva yrket.

Se samtliga våra styrdokument

Rigorös investeringsutbildning

En annan viktig skillnad är att medarbetare på värdepappersbolag, bank eller försäkringsförmedlare (till skillnad från många andra placerare) har olika typer av kunskapskrav. De måste även bevisa att de har rätt kunskapsnivå genom att genomgå ett skriftligt prov. Proven görs på Swedsec för investeringsrådgivning och InsureSec för försäkringsrådgivning. SwedSec är ett företag som arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 

Läs mer om Swedsec
.
Läs mer om InsureSec
Läs vår förköpsinformation 
Läs mer om lagen om värdepappersrörelse
Läs mer om regelverket kring investeringsrådgivning

Våra försäkringsrådgivare har också genomgått utbildning från bland annat IFU som är en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi ställer dessutom höga krav på fördjupade kunskaper inom de områden som vi är verksamma inom. Löpande gör vi olika kontroller av våra rådgivare för att säkerställa att de ger en korrekt rådgivning samt att de själva har en egen sund ekonomi. Investerum är även medlem i Sveriges försäkringsförmedlares förening och följer riktlinjerna för god försäkringsförmedlingssed.

Omfattande dokumentation

Vid en förmedling eller affär så sker alltid en omfattande dokumentation där vi bland annat gör en kundanalys, orderbekräftelse, kontrollerar att kundens ekonomi har rätt förutsättningar och dokumenterar årsredovisningar för företagare. Dessa analyser kallas för lämplighetsbedömning och passandebedömning. Alla våra kunder omfattas av PUL (personuppgiftslagen) och sekretess vilket innebär att vi aldrig lämnar ut några uppgifter om våra kunder till någon utomstående. Enda undantagen är de uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att rapportera till myndigheter. Vi anpassar oss också till MiFID-reglerna(EU-direktiv vars syfte är att stärka skyddet för investerare) för att du som privatperson eller företagare skall få ett ökat skydd. 

Av den anledningen tycker vi det är märkligt att en del personer som medverkar i debatten uttrycker skepsis mot just licensierade rådgivare, fonder och professionell kapitalförvaltning. Menar de att det är bättre med motsatsen, dvs att ta råd från personer som saknar både utbildning och står utan tillsyn av Swedsec och Finansinspektionen, som inte har något track record och struntar i att dokumentera? Om något skulle gå fel vid ett sådant tänkt scenario kan man heller inte vända sig som konsument till Allmänna reklamationsnämnden ARN eftersom de enbart bedömer fall mellan konsumenter och företag. Det går inte heller att få tillbaka pengar från en s.k. förmögenhetsskadeförsäkring.

Tid är pengar

Om man nu skulle välja att inte anlita en professionell rådgivare så är ju alternativt troligen att man istället själv ska förvalta sitt kapital. Då måste man dock komma ihåg att tid är pengar. Att avstå den tid du kanske skulle ägnat åt ditt vanliga arbete, eller för all del fritid och lägga den på att vara din egen finansiella rådgivare är rimligen då också förknippad med en kostnad. En kostnad som många säkert underskattar eller inte tänker på alls. Vad är det som egentligen säger att det skulle bli billigare och bättre att göra det själv än att förlita sig på externa och utbildade specialister? Vi har sett många exempel på att det blivit precis tvärtom för personer som valt att förvalta sina pengar själv.

Man hör ofta i media att sänkta avgifter alltid leder till t.ex en högre pension, men det förutsätter då att man skulle göra exakt det man skulle gjort med en högre avgift. Vi fokuserar inte enbart på avkastningen eller priset som många aktörer gör. Vi ser istället priset som en del av kakan. En kunds behov kan variera och kan bestå av många olika typer av tjänster eller försäkringar, t.ex. livskydd, pantsättning, olycksfallsförsäkring, premiebefrielse, sjukförsäkring, osv.

Value Investing

Förutom extern investeringsutbildning så följer vi på Investerum Warren Buffetts Value Investing-principer.Denna strategi har varit unikt bra på att leverera en hög, långsiktig avkastning till sina investerare. Oavsett vilket läge marknaden befinner sig i agerar vi alltid utifrån de framgångsrika grundprinciperna bakom Value Investing. Detta är en viktig förklaring till den konkurrenskraftiga/förmögenhetsbevarande avkastning som Investerum kan leverera till sina kunder. 

Löpande sparande är mer effektivt än man kan tro

I media talas det ofta om nackdelarna med att spara i aktier och fonder. Det fokuseras t.ex. på risken för nedgångar. Det som sällan nämns är att det finns flera fördelar med att spara löpande i fonder och det faktiskt minskar den så kallade prisrisken, alltså risken för att köpa till fel pris vid fel tidpunkt. En annan fördel är att dina inbetalningar räcker till inköp av fler andelar när marknaden går ned. När utvecklingen sedan vänder igen blir det färre andelar, men samtidigt kommer de andelar du köpt tidigare vara värda mer. 

Diagrammet visar två exempel på resultatet av löpande sparande. Sparandet är 100.000 per år. Exemplet är ej relevant för engångsinsättningar.

• Exempel A – Löpande sparande där marknaden stiger varje år. Eftersom marknaden stiger så köper man färre antal andelar varje år. Efter 6 år har man köpt ca 124 000 andelar som år 6 är värda ca 6 per andel, totalt värde 744 000.

• Exempel B – Köp av andelar i en volatil marknad; man köper fler andelar när kursen faller. Efter 6 år har man köpt 240 000 andelar som år 6 är värda 4 per andel, totalt värde 960 000, dvs ca 30% mer än exempel A.

 

Att byta fond ofta kan bli dyrt

Man ser ofta artiklar som tar upp den senaste tidens vinnarfonder som mer eller mindre kan ses som en uppmaning till läsare att byta. Om du känner dig lockad att ändra till en fond som under en period uppvisat en hög avkastning tänk då på att ett byte kan innebära skatt, courtage, eventuellt högre avgifter för den nya fonden. En annan potentiell nackdel med att köpa en fond först när den hamnat på en lista över vinnarfonder är att man då ofta är för sent ute för att göra en bra affär. Det var ett förmodligen ett avsevärt bättre köpläge innan den hamnade på listan.