Deklaration för avkastningsskatt

Aktiebolag med brutna räkenskapsår ska redovisa underlag för avkastningsskatt avseende bl a utländska pensions- och kapitalförsäkringar i den vanliga inkomstdeklarationen.

De nya reglerna gäller för kalenderåret 2013 och framåt.

Skattskyldiga som innehar utländska pensions- eller kapitalförsäkringar och som har ett beskattningsår som inte är kalenderår ska ta upp skatteunderlaget för avkastningsskatt det räkenskapsår som går ut efter den 30 juni kalenderåret alternativt går ut närmast efter kalenderåret. Riksdagen har nu beslutat att – utan ändring – anta regeringens förslag om ny deklarationstidpunkt, se Förslag 5.
Följande exempel visar skillnaderna mellan nya och tidigare regler.

Exempel

Har en skattskyldig brutet räkenskapsår, tillika beskattningsår, som går ut den 30 april 2014 ska inkomstdeklaration lämnas senast den 1 nov 2014. 
Är den skattskyldige också skattskyldig till avkastningsskatt för en utländsk pensions- eller kapitalförsäkring ska skatteunderlag avseende avkastningsskatt för beskattningsåret 2013 redovisas i inkomstdeklaration som ska lämnas in senast den 1 juli 2014. Detta eftersom beskattningsåret avseende avkastningsskatt är kalenderåret och alltså går ut den 31 december 2013. 
Enligt de nya bestämmelserna ska skatteunderlaget för avkastningsskatten avseende kalenderåret 2013 redovisas i den inkomstdeklaration som ska lämnas senast den 1 november 2014. 
Upplöses en skattskyldig, som innehar en utländsk pensions- eller kapitalförsäkring, genom likvidation, konkurs eller liknande förfarande ska underlaget för avkastningsskatt avseende det kalenderår då den skattskyldige upplöses tas upp det räkenskapsår som går ut när den skattskyldige upplöses.

Handelsbolag

Beskattningsåret för svenska handelsbolag ska vara räkenskapsåret vid tillämpningen av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader. Motsvarande ska gälla om bolaget är skattskyldigt för avkastningsskatt på pensionsmedel i egenskap av arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse.
Svenska handelsbolag ska – enligt de nya reglerna – även vara skattskyldiga till avkastningsskatt vid innehav av utländska pensions- eller kapitalförsäkringar. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2014.
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på beskattningsår avseende avkastningsskatt som är hänförligt till kalenderår 2013 och då den skattskyldige har ett beskattningsår som går ut efter den 31 augusti 2013. Det innebär att de nya bestämmelserna gäller för första gången för den inkomstdeklaration som ska lämnas senast den 1 juli 2014.
De nya reglerna för beräkning av skatteunderlag för avkastningsskatt avseende svenska handelsbolag ska tillämpas första gången för tid efter ikraftträdandet och då om underlaget är hänförligt till kapitalförsäkring. Vid beräkning av skatteunderlag hänförligt till pensionsförsäkring gäller de nya bestämmelserna för tid efter den 31 december 2014.

Källa

Betänkande 2013/2014:SkU30
Ändrade regler för avkastningsskatt
Riksdagsbeslutet innebär att skatteunderlaget för avkastningsskatt för kalenderåret 2013 ska redovisas i inkomstdeklarationen enligt följande.

Kapitalunderlaget för avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar utgörs av försäkringens värde vid beskattningsårets ingång.
För utländska kapitalförsäkringar ska – utöver försäkringens värde vid beskattningsårets ingång – även värdet av sammanlagda premier som har betalats under beskattningsåret ingå i underlaget. Värdet av premier som betalas in under andra halvan av beskattningsåret beräknas dock till halva värdet.

Kapitalförsäkring från 2012

Du som har en utländsk kapitalförsäkring ska själv betala avkastningsskatt på försäkringen och redovisa underlaget för skatten i inkomstdeklarationen. Här beskriver vi de regler som gäller från och med 2012.

Kapitalförsäkring

En livförsäkring som inte uppfyller de krav som ställs på en pensionsförsäkring är en kapitalförsäkring. Utbetalning från en kapitalförsäkring ska inte inkomstbeskattas i Sverige.

Redovisa och betala avkastningsskatt på en utländsk kapitalförsäkring

Du som har en utländsk kapitalförsäkring ska själv betala avkastningsskatt i Sverige på försäkringen. Underlaget för skatten ska du redovisa vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen.

Avkastningsskatten

Avkastningsskatten är 30 procent av skatteunderlaget. Skatteunderlaget är i sin tur en viss procentandel av försäkringens kapitalunderlag. Om skatteunderlaget exempelvis är 5 000 kronor ska du betala 1 500 kronor i avkastningsskatt (5 000 kr * 0,30 = 1 500 kr).

Räkna ut kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget är värdet på försäkringen vid ingången av kalenderåret ökat med de premier som har betalats in till försäkringen under året. De premier som har betalats under andra halvåret (1 juli – 31 december) ska bara räknas med till hälften. Värdet vid ingången av året är detsamma som det återköpsvärde som försäkringsföretaget har beräknat efter försäkringstekniska riktlinjer med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott. Har du en fondförsäkring/depåförsäkring används fondandelarnas/depåns marknadsvärde vid ingången av kalenderåret.

Från och med 2012 ska du även betala avkastningsskatt på en kapitalförsäkring som har tecknats under inkomståret. Då är det bara inbetalda premier från och med teckningstillfället till och med årets utgång (hälften under andra halvan av året) som är ditt kapitalunderlag.

Med premieinbetalningar avses alla överföringar som görs av försäkringstagaren till den utländska kapitalförsäkringen, oavsett om det är kontanter eller andra tillgångar, till exempel aktier. Däremot ska ränta, utdelning eller annan avkastning på kapitalet, som försäkringsföretaget har tilldelat försäkringen, inte anses som premier.

Exempel på beräkning av kapitalunderlaget

Johan har en kapitalförsäkring vars återköpsvärde är 300 000 kr vid ingången av 2015. Under 2015 betalar Johan in 15 000 kr under det första kvartalet och 10 000 kr under det tredje kvartalet. Johans kapitalunderlag beräknas så här:

Värdet vid årets början 300 000 kr
Premieinbetalningarna under första halvåret +15 000 kr
Hälften av premieinbetalningarna under andra halvåret (10 000 kr * ½) + 5 000 kr
Kapitalunderlag = 320 000 kr

Kapitalunderlaget när försäkringen överlåts

Om kapitalförsäkringen överlåts under inkomståret ska kapitalunderlaget fördelas mellan överlåtare och förvärvare. En kapitalförsäkring kan överlåtas flera gånger under samma inkomstår.

Den som innehar försäkringen vid inkomstårets ingång ska ta med försäkringens värde vid årets ingång i sitt kapitalunderlag. De premier som betalas in under inkomståret ska tas med i kapitalunderlaget av den (överlåtare eller förvärvare) som innehar försäkringen vid betalningstillfället.

Exempel på beräkning av kapitalunderlaget vid överlåtelse

Erik överlåter sin kapitalförsäkring till Axel den 1 september 2015. Försäkringens värde vid ingången av 2015 är 70 000 kr. Under januari – juni görs premieinbetalningar med 20 000 kr. Från och med september till årets utgång görs premieinbetalningar med 10 000 kr.

Erik beräknar sitt kapitalunderlag så här för sin innehavstid januari - augusti:

Värdet vid ingången av året 70 000 kr
Inbetalningar under första halvåret + 20 000 kr
Kapitalunderlag = 90 000 kr
   
Axel beräknar sitt kapitalunderlag så här för sin innehavstid september – december, det vill säga andra halvåret 2015 (10 000 * ½) = 5 000 kr

Kontrolluppgift har lämnats på kapitalunderlaget

Det utländska försäkringsföretaget ska normalt lämna kontrolluppgift på försäkringens kapitalunderlag (KU52). Lämnar försäkringsföretaget kontrolluppgiften senast den 31 januari året efter inkomståret behöver du inte fylla i några uppgifter på inkomstdeklarationen om kapitalunderlaget i kontrolluppgiften är rätt. Ditt skatteunderlag är redan ifyllt på deklarationen och avkastningsskatten räknas ut automatiskt.

Redovisning i inkomstdeklarationen när kontrolluppgift saknas

Har du inte fått någon kontrolluppgift på kapitalunderlaget måste du först räkna ut detta, såvida inte försäkringsföretaget har meddelat dig kapitalunderlaget på annat sätt än genom kontrolluppgift. Därefter räknar du ut ditt skatteunderlag (=det belopp som skatten räknas ut på) och fyller i detta vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen.

Räkna ut skatteunderlaget

Skatteunderlaget inkomståret 2012–2015

Skatteunderlaget beräknar du genom att multiplicera försäkringens kapitalunderlag med statslåneräntan (SLR) den 30 november året före inkomståret.

Skatteunderlaget från och med inkomståret 2016

Från och med inkomståret 2016 räknar du i stället ut skatteunderlaget genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret plus 0,75 procentenheter. De nya bestämmelserna säger att den räntesats som kapitalunderlaget ska multipliceras med alltid måste vara minst 1,25 procent. Det innebär att det blir aktuellt att höja räntesatsen till 1,25 procent när statslåneräntan den 30 november året före inkomståret är lägre än 0,5 procent (0,5 % + 0,75 % = 1,25 %). Den 30 november 2015 var statslåneräntan 0,65 procent. Skatteunderlaget för inkomståret 2016 räknas därför ut genom att multiplicera kapitalunderlaget med 1,4 procent (0,65 % + 0,75 %).

Avrundning av skatteunderlaget

Det skatteunderlag du får fram i din beräkning avrundar du nedåt till närmast lägre hundratal innan du fyller i beloppet vid punkt 9.1 i Inkomstdeklaration 1.

Exempel på beräkning av skatteunderlaget

Johan har inte fått någon kontrolluppgift från sitt utländska försäkringsföretag, men han har själv räknat ut kapitalunderlaget till 320 000 kronor för år 2015. Johan beräknar sitt skatteunderlag så här till deklarationen 2016:

Kapitalunderlaget 320 000 kronor * statslåneräntan den 30 november 2014; 0,9 procent = 
2 880 kronor, eller avrundat 2 800 kronor. Johan fyller i 2 800 kronor vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen 2016. Johans avkastningsskatt blir 840 kronor (2 800 kr * 0,30) på slutskattebeskedet 2016.

Om Johans kapitalunderlag fortfarande skulle vara 320 000 kronor för inkomståret 2016 ska han betala 1 320 kronor i avkastningsskatt vid deklarationen 2017. Skatteunderlaget blir då 4 400 kr (320 000 kronor * 1,4 procent = 4 480 kronor, avrundat till 4 400 kronor) och skatten 1 320 kronor (4 400 kronor * 0,3).

Kapitalförsäkring tecknad och premier betalda före 1997

Försäkring som du nytecknade före 1997 och som du inte betalat några ytterligare premier för under 1997 eller senare, ska du inte betala någon avkastningsskatt på.

Begagnad kapitalförsäkring tecknad före 1997

Har du förvärvat en försäkring genom köp, byte eller liknande, alltså en "begagnad" försäkring, ska du betala avkastningsskatt även om försäkringen är tecknad före 1997.

Kapitalförsäkring tecknad före 1997 där premier betalats 1997 eller senare

Har du betalat premier under 1997 eller senare för en försäkring som är tecknad före 1997 ska du betala avkastningsskatt. Värdet vid ingången av inkomståret ska ingå i kapitalunderlaget. Detta värde ska dock bara beskattas till den del det överstiger värdet vid ingången av 1997 uppräknat med årlig värdestegring (ränta på ränta - beräkning). Uppräkningen av värdet den 1 januari 1997 görs med den genomsnittliga statslåneränta (SLR) som gäller under kalenderåret innan respektive inkomstår.

Värdestegringen beräknas steg för steg. Först multipliceras värdet vid ingången av 1997 (inkomstår 1997) med den genomsnittliga SLR för 1996, 7,9 procent. Det belopp som du då får fram multiplicerar du därefter med genomsnittlig SLR för 1997 (inkomståret 1998), 6,47 procent. Du fortsätter beräkningen på detta sätt till och med året före det aktuella inkomståret. Ska du beräkna ditt kapitalunderlag för inkomståret 2015 räknar du upp värdet den 1 januari 1997 till och med inkomståret 2014, det vill säga med SLR för kalenderåren 1996-2013.

Exempel på beräkning av årlig värdestegring av värdet den 1 januari 1997

Anna nytecknade en utländsk kapitalförsäkring under 1995. Vid årsskiftet 1996/1997 var försäkringen värd 100 000 kronor. Hon har fortsatt att betala in premier till försäkringen efter 1996. Det belopp som Anna inte behöver betala avkastningsskatt på vid ingången av 2015 (”fribeloppet”) beräknas på följande sätt till 208 540 kronor. 

Exempel på uträkning av "fribelopp"
Inkomstår Genomsnittlig SLR Fribelopp
1997 1996 100 000 kr * 1,0790 = 107 900 kr
1998 1997 107 900 kr * 1,0647 = 114 881 kr
1999 1998 114 881 kr * 1,0498 = 120 602 kr
2000 1999 120 602 kr * 1,0488 = 126 487 kr
2001 2000 126 487 kr * 1,0535 = 133 254 kr
2002 2001 133 254 kr * 1,0497 = 139 877 kr
2003 2002 139 877 kr * 1,0515 = 147 081 kr
2004 2003 147 081 kr * 1,0439 = 153 538 kr
2005 2004 153 538 kr * 1,0431 = 160 155 kr
2006 2005 160 155 kr * 1,0324 = 165 344 kr
2007 2006 165 344 kr * 1,0361 = 171 313 kr
2008 2007 171 313 kr * 1,0413 = 178 388 kr
2009 2008 178 388 kr * 1,0388 = 185 309 kr
2010 2009 185 309 kr * 1,0310 = 191 053 kr
2011 2010 191 053 kr * 1,0276 = 196 326 kr
2012 2011 196 326 kr * 1,0257 = 201 371 kr
2013 2012 201 371 kr * 1,0152 = 204 431 kr
2014 2013 204 431 kr *1,0201 = 208 540 kr

Annas kapitalförsäkring är värd 300 000 kronor den 1 januari 2015. Hon har gjort en premieinbetalning på 10 000 kronor i mars 2015. När Anna beräknar sitt kapitalunderlag drar hon bort fribeloppet 208 540 kronor från värdet den 1 januari 2015, 300 000 kronor. Det belopp som ska tas med i kapitalunderlaget blir därför 91 460 kronor (300 000 kr – 208 540 kr). Till detta lägger hon premieinbetalningen på 10 000 kronor, och hennes kapitalunderlag blir då 101 460 kronor (91 460 kr + 10 000 kr).

Hon räknar därefter ut skatteunderlaget: kapitalunderlaget 101 460 kronor * SLR 30 november 2014; 0,9 procent = 913 kronor, eller avrundat 900 kronor, som hon tar upp vid punkt 9.1 på Inkomstdeklaration 2016. Avkastningsskatten som hon ska betala är 270 kronor (900 kr * 0,30).

 

Källa: Skatteverket