Kapitalförsäkring från 2012

Du som har en utländsk kapitalförsäkring ska betala avkastningsskatt på försäkringen och redovisa underlaget för skatten i din inkomstdeklaration. Här beskriver vi de regler som gäller från och med inkomståret 2012.

Redovisa och betala avkastningsskatt på en utländsk kapitalförsäkring

En livförsäkring som inte uppfyller de villkor som ställs på en pensionsförsäkring är en kapitalförsäkring. Utbetalning från en kapitalförsäkring ska inte inkomstbeskattas i Sverige.

Däremot ska du som har en utländsk kapitalförsäkring själv betala avkastningsskatt i Sverige på försäkringen. Underlaget för skatten redovisar du vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen.

Avkastningsskatten är 30 procent av skatteunderlaget. Skatteunderlaget är i sin tur en viss procentandel av försäkringens kapitalunderlag. Om skatteunderlaget exempelvis är 5 000 kronor ska du betala 1 500 kronor i avkastningsskatt (5 000 kronor x 0,30 = 1 500 kronor).

Räkna ut ditt kapitalunderlag

Så här räknar du ut ditt kapitalunderlag:

+ Värdet på försäkringen vid ingången av inkomståret

+ Premier som har betalats in den 1 januari – 30 juni inkomståret

+ Premier som har betalats in den 1 juli – 31 december inkomståret x 50 procent

  • Värdet vid ingången av året är detsamma som det återköpsvärde som försäkringsföretaget har beräknat efter försäkringstekniska riktlinjer med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.
  • Har du en fondförsäkring/depåförsäkring är kapitalunderlaget fondandelarnas/depåns marknadsvärde vid ingången av inkomståret.
  • Du ska även betala avkastningsskatt på en kapitalförsäkring som du har köpt eller tecknat under inkomståret. Teckningsåret är det bara inbetalda premier från och med teckningstillfället till och med årets utgång (hälften under andra halvan av året) som är ditt kapitalunderlag.
  • Med premieinbetalningar avses alla överföringar som görs av försäkringstagaren till den utländska kapitalförsäkringen, oavsett om det är kontanter eller andra tillgångar, till exempel aktier. Däremot ska ränta, utdelning eller annan avkastning på kapitalet, som försäkringsföretaget har tilldelat försäkringen, inte anses som premier.

Exempel på beräkning av kapitalunderlaget

Johan har en kapitalförsäkring vars återköpsvärde är 300 000 kronor vid ingången av inkomståret. Under året betalar Johan in 15 000 kronor under det första kvartalet och 10 000 kronor under det tredje kvartalet. Johans kapitalunderlag beräknas så här:

Värdet vid årets början 300 000 kronor
Premieinbetalningarna under första halvåret +15 000 kronor
Hälften av premieinbetalningarna under andra halvåret (10 000 kronor x 0,5) + 5 000 kronor
Kapitalunderlag = 320 000 kronor

Hur räknar jag ut kapitalunderlaget om försäkringen överlåts under året?

Om kapitalförsäkringen överlåts under inkomståret ska kapitalunderlaget fördelas mellan överlåtare och förvärvare. En kapitalförsäkring kan överlåtas flera gånger under samma inkomstår.

Den som innehar försäkringen vid inkomstårets ingång ska ta med försäkringens värde vid årets ingång i sitt kapitalunderlag. De premier som betalas in under inkomståret ska tas med i kapitalunderlaget av den (överlåtare eller förvärvare) som innehar försäkringen vid betalningstillfället.

Exempel på beräkning av kapitalunderlaget vid överlåtelse

Erik överlåter sin kapitalförsäkring till Axel den 1 september. Försäkringens värde vid ingången av samma inkomstår är 70 000 kronor. Under januari – juni görs premieinbetalningar med 20 000 kronor. Från och med september till årets utgång görs premieinbetalningar med 10 000 kronor.

Erik beräknar sitt kapitalunderlag så här för sin innehavstid januari - augusti:

Värdet vid ingången av året

70 000 kronor

Inbetalningar under första halvåret

+ 20 000 kronor

Kapitalunderlag

= 90 000 kronor

 

 

Axel beräknar sitt kapitalunderlag så här för sin innehavstid september – december, alltså under andra halvåret (10 000 x 0,5)

= 5 000 kronor

 

 

Redovisning i inkomstdeklarationen

Lämnar försäkringsföretaget en kontrolluppgift (KU52) på försäkringens kapitalunderlag senast den 31 januari året efter inkomståret är ditt skatteunderlag redan ifyllt på deklarationen och avkastningsskatten räknas ut automatiskt.

Har du inte fått någon kontrolluppgift på kapitalunderlaget, eller har försäkringsföretaget lämnat kontrolluppgiften för sent, är skatteunderlaget inte förifyllt på din deklaration. Då måste du först ta fram uppgifter om kapitalunderlaget från försäkringsföretaget. Sedan räknar du ut skatteunderlaget och fyller i det vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen.

Räkna ut ditt skatteunderlag

Skatteunderlaget inkomståren 2012–2015

Du beräknar ditt skatteunderlag genom att multiplicera försäkringens kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret.

Statslåneränta som används inkomståret:

Skatteunderlaget från och med inkomståret 2016

Från och med inkomståret 2016 räknar du ut skatteunderlaget genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november året före inkomståret plus 0,75 procentenheter. Från och med den 1 januari 2018 gäller i stället att en procentenhet ska läggas till statslåneräntan. Räntesatsen som kapitalunderlaget multipliceras med måste dock alltid vara minst 1,25 procent. För inkomståren 2016 och 2017 innebär det att räntesatsen höjs till 1,25 procent när statslåneräntan den 30 november året före inkomståret är lägre än 0,5 procent (0,5 procent + 0,75 procent = 1,25 procent). Från och med inkomståret 2018 gäller i stället att det blir aktuellt att höja räntesatsen till 1,25 procent när statslåneräntan är lägre än 0,25 procent (0,25 procent + 1 procent = 1,25 procent).

Avrundning av skatteunderlaget

Det skatteunderlag du får fram i din beräkning avrundar du nedåt till närmast lägre hundratal innan du fyller i beloppet vid punkt 9.1 i Inkomstdeklaration 1.

Ska jag betala avkastningsskatt om kapitalförsäkringen är tecknad och premierna betalda före 1997?

Försäkring som du nytecknade före 1997 och som du inte betalat några ytterligare premier för under 1997 eller senare, ska du inte betala någon avkastningsskatt på.

Ska jag betala avkastningsskatt om jag har en begagnad kapitalförsäkring tecknad före 1997?

Har du förvärvat en försäkring genom köp, byte eller liknande, alltså en "begagnad" försäkring, ska du betala avkastningsskatt även om försäkringen är tecknad före 1997.

Ska jag betala avkastningsskatt om kapitalförsäkringen är tecknad före 1997 men premier har betalats 1997 eller senare?

Har du betalat premier under 1997 eller senare för en försäkring som är tecknad före 1997 ska du betala avkastningsskatt. Värdet vid ingången av inkomståret ska ingå i kapitalunderlaget. Detta värde ska dock bara beskattas till den del det överstiger värdet vid ingången av 1997 uppräknat med årlig värdestegring (ränta på ränta - beräkning). Uppräkningen av värdet den 1 januari 1997 görs med den genomsnittliga statslåneränta som gäller under kalenderåret innan respektive inkomstår.

Värdestegringen beräknas steg för steg. Först multipliceras värdet vid ingången av 1997 (inkomstår 1997) med den genomsnittliga statslåneräntan för 1996, 7,9 procent. Det belopp som du då får fram multiplicerar du därefter med genomsnittlig statslåneränta för 1997 (inkomståret 1998), 6,47 procent. Du fortsätter beräkningen på detta sätt till och med året före det aktuella inkomståret. Ska du beräkna ditt kapitalunderlag för inkomståret 2017 räknar du upp värdet den 1 januari 1997 till och med inkomståret 2016, det vill säga med genomsnittlig statslåneränta för kalenderåren 1996-2015.

 

Källa: Skatteverket