Finansiell information

 

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering i Investerum AB

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (tillsynsförordningen) lämnas här
information som ska lämnas kvartalsvis.

Uppgifter per kvartal 3, 2019-09-30

Offentliggörande av information angående likviditetsrisker i Investerum AB

Uppgifter per kvartal 3, 2019-09-30