Hållbarhet

Investerum är ett värdepappersföretag och försäkringsförmedlare som tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning samt investerings- och försäkringsrådgivning. Bolaget förvaltar genom diskretionära mandat även två fonder (Investerum Basic Value och Investerum Global Value) hos fondhotellet iSEC. Investerum är enligt SDR (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn) både en finansmarknadsaktör, genom tillhandahållande av portföljförvaltning, och även finansiell rådgivare samt försäkringsdistributör genom vår investerings- och försäkringsrådgivning. Följande information är hållbarhetsrelaterade upplysningar om Investerum och våra produkter.

Integrering av hållbarhetsrisker

Investerum har en antagit en Hållbarhetspolicy i vilken beskrivs hur hållbarhetsrisker integreras i vår investeringsbeslutsprocess och i rådgivning. På Investerum anser vi att tillväxt och hållbarhet är intimt förknippade. Vi är aktiva förvaltare, och investerar genom en aktiv bottom-up investeringsstrategi där vår målsättning är att främst investera i finansiellt välskötta och lönsamma bolag som präglas av sund ägarstyrning tillsammans med socialt och hållbart ansvarstagande. Bland annat omfattar detta att vi inför investeringsbeslut och i rådgivningen analyserar investeringens eller rådens hållbarhetsrisker utifrån miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer, och att hållbarhetsriskernas påverkan på investeringen eller rådgivningen följs upp. Som den del av vår investeringsbeslutsprocess identifieras hållbarhetsrisker som kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Investerum integrerar även hållbarhetsrisker i rådgivningen genom att lämna information om våra processer för att identifiera och utvärdera hållbarhetsrisker innan avtal ingås, och tar hänsyn till kundens önskemål om hållbarhetsinriktning i sitt sparande som en del av rådgivningen.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Investerum beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer innefattande negativa konsekvenser för miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Inför nya investeringar genomför vi en analys- och utvärderingsprocess avseende hållbarhet, som syftar till att identifiera betydande eller sannolikt betydande negativa konsekvenser för de hållbarhetsfaktorer som vi beaktar. I detta förfarande beaktas även hållbarhetsrisker enligt ovan. Relevanta områden där vi anser att negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan förekomma beskrivs vidare i vår Hållbarhetspolicy. Där återfinns även information kring prioritering dessa områden samt vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att negativa konsekvenser beaktas i investeringsbeslutsprocessen.

Investerums produkter integrerar hållbarhetsrisker, samt främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper

För våra finansiella produkter har vi valt att dels integrera hållbarhetsrisker, dels främja miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade egenskaper, beroende på produkt. Främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper sker genom aktiv förvaltning, och föregås av bland annat en bolagsanalys i vilken en hållbarhetsanalys ingår, i relation till FN:s 17 globala hållbarhetsmål (för vidare information om de globala målen, se våra Hållbarhetsinitiativ. Beroende på resultat exkluderas bolag som bedöms ha en negativ påverkan på de främjande egenskaperna, och investeras i bolag som bedöms främja dessa egenskaper samt bedriver påverkansarbete. Bland annat så analyseras investeringsobjektets användande av icke-förnybara resurser, överträdelser av ursprungsbefolkningarnas rättigheter, nyttjande av barnarbete, och investeringsobjektets förhållande till mutor. Hållbarhet och ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) utgör en integrerad del av den analys och utvärdering som föregår samtliga investeringsbeslut, och ligger till grund för val av investeringar i våra portföljer och de fonder vi förvaltar.

För vidare information, se

Ersättningspolicy

Investerums principer och styrmodell för ersättning framgår av vår Ersättningspolicy. Syftet med policyn är att motverka risktaganden som inte är förenliga med vår riskprofil och andelsägarnas gemensamma intresse. Detta inkluderar integrering av hållbarhetsrisker vid utformande av ersättningsmodeller. Bolagets ersättningsstruktur uppmuntrar inte till överdrivet risktagande, inte heller när det gäller hållbarhetsrisker. Anställda ska vid utförandet av arbetsuppgifter inte kunna ta överdrivna risker eller kunna bortse ifrån identifierade hållbarhetsrisker.

Hållbarhetscertifiering

Samtliga rådgivare och övrig personal hos Investerum är certifierade inom Hållbarhet i Finansbranschen hos Finanskompetens. Certifieringen kräver kännedom och medvetenhet om de aktiviteter som krävs för att uppnå en omställning till en hållbar framtid.

Certifieringen täcker följande områden:

 • Introduktion till Hållbarhet
 • Internationella initiativ
 • Europeiska initiativ och regelverk
 • Taxonomiförordningen
 • Disclosureförordningen
 • Regler om rådgivning och produktstyrning
 • Produkter och tjänster

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)

Investerum har valt att ansluta sig till de principer som utformats av Förenta nationerna (FN) för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – United Nations Principles for Responsible Investment). UN PRI lanserades 2006 som ett öppet globalt initiativ för institutionella investerare för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG (Environmental, Social and Governance). Kärnan i UN PRI:s innehåll är att beakta ansvarsfulla och etiska riktlinjer vid placeringsbeslut, att arbeta för förändringar genom aktivt ägarskap och att uppmuntra till rapportering om etiska aspekter i affärsverksamheten. Förutom att driva på utvecklingen inom ESG-området bidrar UN PRI även till att öka kontaktytan och kunskapsutbytet inom ESG-frågor mellan ansvarsfulla investerare världen över.

Genom att godkänna UN PRI:s principer förbinder sig Investerum att integrera de sex principerna i vår verksamhet och att årligen rapportera resultatet av detta arbete. Genom detta kan vi även uppmuntra andra investerare att förbättra sina egna prestationer på dessa områden.

Principerna är följande:

 1. Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 2. Föra en aktiv ägarpolitik och införliva ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Eftersträva att de bolag vi investerar i ger en öppen och tillräcklig information om ESG-frågor i sin verksamhet.
 5. Verka för att principerna accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 6. Samarbeta med andra aktörer inom branschen för att implementeringen av principerna effektiviseras.
 7. På årsbasis rapportera om hur principernas implementeringsarbete fortskrider.

Läs mer om UN PRI och de sex principerna på UN PRI:s hemsida.

 
     

SWESIF

Investerum är medlem i SWESIF (Sweden’s Sustainable Investment Forum), ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. SWESIF har tagit fram den så kallade Hållbarhetsprofilen, som är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar.

Läs mer på SWESIF:s hemsida och om Investerum Basic Value här.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Investerum beaktar de 17 globala målen i sitt hållbarhetsarbete och tar utgångspunkt i dessa i sin investeringsanalys för att välja att investera i, eller avstå att investera i investeringsobjekt som bedöms främja eller ha en negativ påverkan på de globala målen.

För vidare information, se FN:s utvecklingsprogram (UNDP):s hemsida (svenska) och engelska.

Finansiell produkt Produktnamn Artikel i SDR
Fond – förvaltas av Investerum Investerum Basic Value 8
Fond – förvaltas av Investerum Investerum Global Value 6
Portföljförvaltning Basic Modellportfölj 6
Portföljförvaltning Navigator 6
Portföljförvaltning Tailored I enlighet med kunds önskemål