Hållbarhet

Investerum värnar om miljön och bedriver ett aktivt arbete med att löpande förbättra rutiner och hantering av allt som påverkar miljön.

Hållbarhetsprofilen

På Investerum anser vi att tillväxt och hållbarhet är intimt förknippade. Bra ägarstyrning tillsammans med socialt och hållbart ansvarstagande är nödvändigt för en företagsledning som avser maximera det långsiktiga värdet för aktieägare.

 
     

Investerum är anslutna till UNPRI och SWESIF (Sveriges forum för hållbara investeringar). SWESIF tillhandahåller den så kallade Hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsprofilen (HP) är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Vår fond Investerum Basic Value är aktivt förvaltad enligt den etablerade investeringsstrategin Value Investing. Vi beaktar nedanstående hållbarhetsaspekter i förvaltningen av fonden.

Miljöaspekter: Investerum försöker medvetet undvika investeringar i företag vars verksamhet åstadkommer skador på miljö och klimat.

Sociala aspekter: Investerum försöker medvetet undvika investeringar i företag vars verksamhet åsidosätter mänskliga rättigheter.

Bolagsstyrningsaspekter: Investerum försöker medvetet undvika investeringar i företag som inte respekterar aktieägares rättigheter eller agnar sig åt korruption.

Läs mer på SWESIF’s hemsida

Grönt hyresavtal

Senaste förbättringen i vårt miljöarbete är att Investerum tecknat ett ”grönt avtal” med hyresvärden (Diligentia) för kontoret på Humlegårdsgatan 20, Stockholm. Detta innebär att båda parterna förbinder sig att alltid verka för att gynna miljön i allt från återvinning av förbrukningsmaterial till rätt val av
material vid ombyggnationer av kontor.