Ett sparande med riktigt fördelaktiga skattevillkor där du slipper redovisa varje vinst, förlust eller försäljning.

  • Får innehas av t.ex. fysisk person, dödsbo eller egen firma utan periodiseringsfond. Ej aktiebolag

  • Ingen inlåsning av kapitalet. Kapitalet är tillgängligt inom ca 3-5 bankdagar.

  • Kostnadsfritt förvar hos Investerum AB.

Investeringssparkonto är ett frivilligt skattesystem där vinster inte beskattas och kapitalförluster inte är avdragsgilla. Istället tas en schablonintäkt upp årligen i självdeklarationen som är beräknat utifrån marknadsvärdet på de värdepapper som finns i depån multiplicerat med en schablonränta (statslåneränta november året innan beskattningsåret + 0,75%). Beräkningsunderlaget är marknadsvärdet vid varje kvartals ingång samt kvartalsvisa in- och utbetalningar. Den effektiva schablonskatten 2016 (30% *1,40) är 0,42% skatt.

Schablonintäkten för investeringssparkonto ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.

De nya reglerna började gälla den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.  

Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent. Statslåneräntan den 30 november 2014 var 0,90 procent.

 

Vanliga frågor om investeringssparkonto 
(extern länk)