Juridisk information

 

Investerum följer nedan specificerade styrdokument för att löpande upprätthålla korrekt regelefterlevnad.

 • Intern styrning och kontroll
 • Affärs & Riskpolicy
 • Mångfaldspolicy
 • Etiska riktlinjer
 • Instruktion för redovisning
 • Kontinuitetsplan
 • Instruktion för finansiell rådgivning
 • Rutinbeskrivning för finansiell rådgivning
 • Instruktion för klagomålshantering
 • Regler för anställdas egna vp-affärer
 • Bilaga 1 i Fondhandlarföreningens regelverk
 • SwedSecs regelverk
 • InsureSecs regelverk
 • Instruktion och riskbedömning om åtgärd mot penningtvätt
 • Instruktion för Compliance funktionen
 • Instruktion för riskkontroll
 • Instruktion för oberoende granskning
 • Instruktion väsentliga händelser
 • Informations & säkerhetspolicy
 • Instruktioner för Likviditetsrisker
 • Ersättningspolicy
 • Riskanalys ersättningar
 • Instruktion övervakning och rapportering
 • Policy för regelefterlevnad
 • Riktlinjer för bästa orderutförande
 • Policy för outsourcing
 • Riktlinjer intressekonflikter 
 • Riktlinjer information till & från kund
 • Rutinbeskrivning uppföljning av fonder
 • Instruktion för operativa risker
 • Instruktion för NPAP
 • Rutinbeskrivning av incidentrapportering
 • Förköpsinformation
 • IKLU
 • Placeringsreglemente
 • Instruktion för investeringskommitté
 • Verksamhetsplan
 • Årsplan och riskanalys compliance
 • Årsplan och riskanalys
 • Granskningsplan för internrevision
 • Utbildningsplan
 • Återhämtningsplan
 • Policy för Whistleblowing
 • Policy för offentliggörande av information
 • Handlingsplan för jämställdhet
 • Instruktion för anslutning och kontroll av anknutna ombud
 • Instruktion för distribution
 • Instruktion för kunskap och kompetens
 • Instruktion för tredjepartsersättningar
 • Rutinbeskrivning FI-rapportering
 • Rutinbeskrivning TRS-rapportering

Klagomålshantering

Om Du som kund inte är nöjd med de tjänster och produkter som tillhandahållits av Bolagen ska Du i första hand vända Dig till Din investeringsrådgivare eller försäkringsförmedlare. Ibland kan klagomål uppstå vid misstag i hanteringen vilket Bolagen givetvis vill försöka lösa på bästa sätt. Om Du fortfarande är missnöjd efter kontakt med aktuell rådgivare eller försäkringsförmedlare ska Du kontakta klagomålsansvarig person.

Skriftliga klagomål ska framföras till
Investerum AB
Klagomålsansvarig, Gunnar Åkerman
Humlegårdsgatan 20, 1tr
114 46 STOCKHOLM
Telefon: 08-522 98 400

För mer information, se: Klagomålshantering (PDF)

Mifid

Den 1 november 2007 fick vi nytt regelverk som gäller när Du som kund handlar med fondandelar, aktier eller andra finansiella instrument. Dessa regler finns i MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) och syftar bl.a. till att stärka skyddet för Dig som kund. Detta görs bl.a. genom att alla kunder skall placeras in i kundkategorier. Det finns tre olika kundkategoriseringar:

A. Denna kategori ger den högsta skyddsnivån för Dig som kund. Flertalet av våra kunder omfattas av denna kategori.

Enligt MiFID benämns denna kategori:
Icke professionell.


B. Denna kategori omfattas huvudsakligen av större företag, som förväntas ha sådan kompetens att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att fatta investeringsbeslut.

Enligt MiFID benämns denna kategori:
Professionell.

C. Denna kategori omfattar huvudsakligen företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom finansmarknaden.

Enligt MiFID benämns denna kategori:
Jämbördig motpart.


Du som kund kan begära att bli flyttad till en annan kategori än den som Du blivit placerad i. För att vi som värdepappersbolag skall acceptera Din begäran att bli flyttad till en kategori med lägre kundskydd måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Vill Du bli flyttad till en annan kundkategori är Du välkommen att kontakta oss.