Juridisk information

 

Investerum följer nedan specificerade styrdokument för att löpande upprätthålla korrekt regelefterlevnad.

 • Intern styrning och kontroll
 • Affärs & Riskpolicy
 • Mångfaldspolicy
 • Etiska riktlinjer
 • Instruktion för redovisning
 • Kontinuitetsplan
 • Instruktion för finansiell rådgivning
 • Rutinbeskrivning för finansiell rådgivning
 • Instruktion för klagomålshantering
 • Regler för anställdas egna vp-affärer
 • Bilaga 1 i Fondhandlarföreningens regelverk
 • SwedSecs regelverk
 • InsureSecs regelverk
 • Instruktion och riskbedömning om åtgärd mot penningtvätt
 • Instruktion för Compliance funktionen
 • Instruktion för riskkontroll
 • Instruktion för oberoende granskning
 • Instruktion väsentliga händelser
 • Informations & säkerhetspolicy
 • Instruktioner för Likviditetsrisker
 • Ersättningspolicy
 • Riskanalys ersättningar
 • Instruktion övervakning och rapportering
 • Policy för regelefterlevnad
 • Riktlinjer för bästa orderutförande
 • Policy för outsourcing
 • Riktlinjer intressekonflikter 
 • Riktlinjer information till & från kund
 • Rutinbeskrivning uppföljning av fonder
 • Instruktion för operativa risker
 • Instruktion för NPAP
 • Rutinbeskrivning av incidentrapportering
 • Förköpsinformation
 • IKLU
 • Placeringsreglemente
 • Instruktion för investeringskommitté
 • Verksamhetsplan
 • Årsplan och riskanalys compliance
 • Årsplan och riskanalys
 • Granskningsplan för internrevision
 • Utbildningsplan
 • Återhämtningsplan
 • Policy för Whistleblowing
 • Policy för offentliggörande av information
 • Handlingsplan för jämställdhet
 • Instruktion för anslutning och kontroll av anknutna ombud
 • Instruktion för distribution
 • Instruktion för kunskap och kompetens
 • Instruktion för tredjepartsersättningar
 • Rutinbeskrivning FI-rapportering
 • Rutinbeskrivning TRS-rapportering

Klagomålshantering

Om Du som kund inte är nöjd med de tjänster och produkter som tillhandahållits av Bolagen ska Du i första hand vända Dig till Din investeringsrådgivare eller försäkringsförmedlare. Ibland kan klagomål uppstå vid misstag i hanteringen vilket Bolagen givetvis vill försöka lösa på bästa sätt. Om Du fortfarande är missnöjd efter kontakt med aktuell rådgivare eller försäkringsförmedlare ska Du kontakta klagomålsansvarig person.

Skriftliga klagomål ska framföras till
Investerum AB
Klagomålsansvarig, vd Gunnar Åkerman
Malaxgatan 1
164 74 Kista
Telefon: 08-522 98 400

För mer information, se: Klagomålshantering (PDF)

Är du fortfarande inte nöjd

Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
www.bankforsakring.konsumenternas.se 

Konsumenternas Försäkringssbyrå

www.konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå konsument)

Telefon 0771–525 525
www.hallakonsument.se
Oberoende vägledning via Konsumentverket.

Allmän domstol

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se

Mifid

EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden syftar till att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och förstärka förtroendet för de europeiska värdepappersmarknaderna. Reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse.

Du hittar mer information om regelverket på Finansinspektionens webbplats.