Redovisning av direktpensionsavtal med kapitalförsäkring.

  1. Resultaträkningen: de inbetalade premierna för perioden utgör både en kostnad och en tillgång, se punkt 2. Förslag på konton: Debet 6992 Avsättning pensioner ej avdragsgill. Kredit 2930 Avsättning pensioner. BFN rekommenderar att avsättningen bokförs som en post dvs ytterligare avsättning för särskild löneskatt ska inte göras. Detta beror på att det finns olika alternativ tillgängliga när uttaget sker så småningom. I de fall kunden väljer att låta beloppet stå kvar i bolaget uppstår ingen löneskatt. Avkastningsskatten är avdragsgill i bolaget eftersom det finns en direktpensionsutfästelse. Ange detta under övriga upplysningar i deklarationen. 

  2. Balansräkningen: Kapitalförsäkringen redovisas som Finansiell anläggningstillgång. 
    Förslag på konton: Debet 1385 Värde av kapitalförsäkring. Kredit 1930 Kassa
    Kapitalförsäkringen tas som huvudregel upp till summan av de inbetalade premierna. Värdeuppgång skall inte bokföras. Nedskrivning enligt 4 kap 5§ årsredovisningslagen kan däremot aktualiseras om en värdenedgång har skett. 

Källa: Tholin & Larsson

Från och med 2012-01-01 gäller nya regler för beräkning av avkastningsskatt se vidare länk till Skatteverket