Regelefterlevnad

Investerum följer nedan specificerade styrdokument för att löpande upprätthålla korrekt regelefterlevnad.

 • Intern styrning och kontroll
 • Affärs & Riskpolicy
 • Mångfaldspolicy
 • Etiska riktlinjer
 • Instruktion för redovisning
 • Kontinuitetsplan
 • Instruktion för finansiell rådgivning
 • Rutinbeskrivning för finansiell rådgivning
 • Instruktion för klagomålshantering
 • Regler för anställdas egna vp-affärer
 • Bilaga 1 i Fondhandlarföreningens regelverk
 • SwedSecs regelverk
 • InsureSecs regelverk
 • Instruktion och riskbedömning om åtgärd mot penningtvätt
 • Instruktion för Compliance funktionen
 • Instruktion för riskkontroll
 • Instruktion för oberoende granskning
 • Instruktion väsentliga händelser
 • Informations & säkerhetspolicy
 • Instruktioner för Likviditetsrisker
 • Ersättningspolicy
 • Riskanalys ersättningar
 • Instruktion övervakning och rapportering
 • Policy för regelefterlevnad
 • Riktlinjer för bästa orderutförande
 • Policy för outsourcing
 • Riktlinjer intressekonflikter 
 • Riktlinjer information till & från kund
 • Rutinbeskrivning uppföljning av fonder
 • Instruktion för operativa risker
 • Instruktion för NPAP
 • Rutinbeskrivning av incidentrapportering
 • Förköpsinformation
 • IKLUV
 • Placeringsreglemente
 • Instruktion för investeringskommitté
 • Verksamhetsplan
 • Årsplan och riskanalys compliance
 • Årsplan och riskanalys
 • Granskningsplan för internrevision
 • Utbildningsplan
 • Återhämtningsplan
 • Policy för Whistleblowing
 • Policy för offentliggörande av information
 • Handlingsplan för jämställdhet
 • Instruktion för anslutning och kontroll av anknutna ombud
 • Instruktion för distribution
 • Instruktion för kunskap och kompetens
 • Instruktion för tredjepartsersättningar
 • Rutinbeskrivning FI-rapportering
 • Rutinbeskrivning TRS-rapportering