Tillstånd


Investerum AB

Investerum AB är ett av Finansinspektionen godkänt och registrerat värdepappersbolag.

Investerum AB har följande tillstånd beviljade:

2008-02-04 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
2008-02-04 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
2007-10-29 Förvaltare av fondandelar
2007-11-01 Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld
2007-11-01 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument

Se detaljerad information