Uppförandekod

Varför en uppförandekod?

De senaste åren har kraven på den finansiella branschen ökat och förändrats. Kraven på öppenhet och tydlighet har blivit mer omfattande. Investerum välkomnar den utvecklingen. Vi förvaltar andras pengar och då måste det finnas ett tydligt regelverk för hur vi som värdepappersbolag ska uppträda och verka. Våra kunder anförtror oss sina pengar och de måste kunna lita på våra möjligheter att förvalta det förtroendet på ett korrekt sätt.

Kundrelationer

Som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete är det viktigt för oss att ta del av hur våra kunder uppfattar vår service och våra tjänster. Därför är vi noggranna med att alltid informera om hur man som kund kan lämna synpunkter eller klagomål. Vi hanterar alltid kundklagomål på ett professionellt sätt och är alltid transparenta med kundanalyser och kostnader.
För oss är det centralt att använda och förvalta den kundinformation vi har på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Sekretess är en förutsättning för att kunna bygga varaktiga kundrelationer. Investerums information ska vara öppen, korrekt, kontinuerlig, snabb samt av högsta kvalitet. Vi agerar alltid ansvarsfullt och professionellt.

Kundkännedom

Som värdepappersbolag är det viktigt ur flera synvinkar att vi känner våra kunder väl. Förutom att det finansiella regelverket kring AML (penningtvätt) reglerar att vi måste uppnå en god kundkännedom, är det en primär orsak att vi genom en bra kundkännedom skapar förutsättningar för att ge bra råd och erbjuda finansiella lösningar som är anpassade efter kundens behov och individuella situation. På grund av de finansiella regelverket kring AML (penningtvätt) behöver vi alltid känna till våra kunders identitet, vilket för juridiska personer innebär att vi ska känna till vem som är verklig huvudman och vem som har mandat att bestämma i företaget.